Ka Wa Umikumamakolu
(He Lala no ka Wa Umikumamalua)
1735 Paliku ke kane/Paliha'i ka wahine  
1736 Palika'a/Palihiolo  
1737 Lakaunihau/Keaona  
1738 Nalaunu'u/Pu'ukahalelo  
1739 Kapapanuinuiauakea/Ka'ina'inakea  
1740 Kapapaku/Kapapamoe  
1741 Kapapaluna/Kapapailalo  
1742 'Olekailuna/Kapapapa'a  
1743 Kapapanuialeka/Kapapahanauua  
1744 Kapapanuikahaulipali/Kapapai'anapa  
1745 Kapapanuiakalaula/Kapapaholahola  
1746 Kapapaki'ilaula/Kapapaiakea  
1747 Kapapai'aoa/Kapapapoukahi  
1748 Kapapauli/Kapapapoha  
1749 [Hanau] o Kapapa-pahu ka mua. Ka-po-He'enalu mai kona hope noho  
1750 Ka-po-he'enalu ke kane  
1751 Kaho'okokohipapa/Mehakuakoko  
1752 Papa'iao/Mauluikonanui  
1753 Papahe'enalu/Hanauna  
1754 Hanau i loko o Pu'ukahonualani o Li'aikuhonua, o kona muli mai, o Ohomaila  
1755 Ohomaili ke kane/Honuakau ka wahine  
1756 Kehaukea/Kualeikahu  
1757 Mohala/Lu'ukaualani  
1758 Kahakuia weaukelekele/Hinawainonoho  
1759 Kahokukelemoana/Hinawai'oki  
1760 Mulinaha/'Ipo'i Mulinaha was the husband, 'Ipo'i the wife
1761 Hanau o Laumiha he wahine,i noho ia Kukahakualani Born was Laumiha a woman, lived with Ku-ka-haku-a-lani ["Ku-the-lord-of-heaven"]
1762 Hanau o Kaha'ula he wahine, i noho ia Kuhuliihonua Born was Kaha'ula a woman, lived with Ku-huli-honua ["Ku-overturning-earth]"
1763 Hanau o Kahakauakoko he wahine, i noho ia Kulani'ehu Born was Kahakauakoko a woman, lived with Ku-lani'ehu ["Ku-(the)-brown-haired-chief"]
1764 Hanau o Haumea he wahine, i noho ia Kanaloa-akua Born was Haumea a woman, lived with the god Kanaloa
1765 Hanau o Kukauakahi he kane, i noho ia Kuaimehani he wahine Born was Ku-kaua-kahi a male, lived with Kuaimehani
1766 Hanau o Kauahulihonua Born was Kaua-huli-honua
1767 Hanau o Hinamanoulua'e he wahine Born was Hina-mano-ulua'e ["Woman-of-abundance-of-food-plants"] a woman
1768 Hanau o Huhune he wahine Born was Huhune ["Dainty"] a woman
1769 Hanau o Haunu'u he wahine Born was Haunu'u a woman
1770 Hanau o Haulani he wahine Born was Haulani a woman
1771 Hanau o Hikapuanaiea he wahine, ike [i]a Haumea, o Haumea no ia Born was Hikapuanaiea ["Sticky"] a woman; Haumea was recognized, This was Haumea
1772 O Haumea kino paha'oha'o, o Haumea kino papamano Haumea of mysterious forms, Haumea of eightfold forms
1773 O Haumea kino papalehu, o Haumea kino papamano Haumea of four-hundred-thousand-fold forms, Haumea of four-thousand-fold forms
1774 I manomano i ka lehulehu o na kino With thousands upon thousands of forms
1775 Ia Hikapuanaiea pa umauma ka lani With Hikapuanaiea the heavenly one became barren
1776 Pa ilio ia wahine o Nu'umea She lived like a dog, this woman of Nu'umea
1777 O Nu'umea ka 'aina, o Nu'upapakini ka honua Nu'umea the land, Nu'u-papa-kini the division
1778 Laha Haumea ia na Mo'opuna Haumea spread through her grandchildren
1779 I'o Ki'o pale ka ma'i, ka'a ka lolo With Ki'o she became barren, ceased bearing children
1780 Oia wahine hanau manawa ia na keiki This woman bore children through the fontanel
1781 Hanau keiki puka ma ka lolo Her children came out through the brain
1782 Oia wahine no o 'I'ilipo o Nu'umea She was a woman of 'I'ilipo in Nu'umea
1783 I noho io Mulinaha She lived with Mulinaha
1784 Hanau Laumiha hanau ma ka lolo Born was Laumiha ["Intense-silence"] born from the brain
1785 O Kaha'ula wahine hanau ma ka lolo Born was the woman Kaha'ula ["Erotic-dreams"] from the brain
1786 O Kahakauakoko hanau ma ka lolo Born was Ka-haka-uakoko ["The-perch-of-the-low-lying-rainbow"] from the brain
1787 O Haumea o ua wahine la no ia Haumea was this, that same woman
1788 Noho ia Kanaloa-akua She lived with the god Kanaloa
1789 O Kaukahi-akua no a ka lolo The god Kaua-kahi ["First-strife"] was born from the brain
1790 Ho'ololo ka hanauna a ia wahine Born from the brain were the offspring of that woman
1791 Ha'ae wale ka hanauna lolo Drivelers were the offspring from the brain
1792 O-Papa-huli-honua Papa-seeking-earth
1793 O Papa-huli-lani Papa-seeking-heaven
1794 O Papa-nui-hanau-moku Great Papa-giving-birth-to-islands
1795 O Papa i noho ia Wakea Papa lived with Wakea
1796 Hanau Ha'alolo ka wahine Born was the woman Ha'alolo
1797 Hanau inaina ke ke'u Born was jealousy, anger
1798 Ho'opunini ia Papa e Wakea Papa was deceived by Wakea
1799 Kauoha i ka la ia ka malama He ordered the sun, the moon
1800 O ka po io Kane no muli nei The night to Kane for the younger
1801 O ka po io Hilo no mua ia The night to Hilo for the first- born
1802 Kapu kipaepae ka hanu'u Taboo was the house platform, the place for sitting
1803 Ka hale io Wakea i noho ai Taboo the house where Wakea lived
1804 Kapu ka 'ai lani makua Taboo was intercourse with the divine parent
1805 Kapu ka 'ape ka mane'one'o Taboo the taro plant, the acrid one
1806 Kapu ka 'akia ka 'awa'awa Taboo the poisonous 'akia plant
1807 Kapu ka 'auhuhu ka mulemulea Taboo the narcotic 'auhuhu plant
1808 Kapu ka 'uhaloa no ke ola loa Taboo the medicinal 'uhaloa
1809 Kapu ka la'alo ka manewanewa Taboo the bitter part of the taro leaf
1810 Kapu ka haloa ku ma ka pe'a Taboo the taro stalk that stood by the woman's taboo house
1811 Kanu ia Haloa ulu hahaloa Haloa was buried [there], a long taro stalk grew
1812 O ka lau o Haloa i ke ao la The offspring of Haloa [born] into the day
1813 Pu-ka Came forth

 

REF: http://www.magicmoku.com/chant/chant13.html